Katalog informacij javnega značaja 

 

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Osnovna šola Branik
Naslov: Branik 31, 5295 BRANIK
Telefon: 05 330 20 40
Faks: 05 330 20 49
Elektronski naslov: o-branik.ng@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba: Davorin Majhenič
Datum objave kataloga: 14. 5. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-branik.si/Katalog-informacij-javnega-zna-aja
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen v tajništvu šole

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Podatki o organizaciji zavoda in organigram
Kratek opis delovnega področja zavoda:
 • 85.200-Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Poleg osnovne dejavnosti opravlja osnovna šola še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
 • Osnovna šola Branik

Branik 31, 5295 BRANIK

05 330 20 40, o-branik.ng@guest.arnes.si

 • Vrtec pri OŠ, vrtec “Rastja”

Branik 31, 5295 BRANIK

05 330 20 45, vrtec.osbranik@guest.arnes.si

pomočnica ravnatelja za vrtec Tjaša Čehovin

Organigram zavoda povezava
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:

 

Davorin Majhenič, ravnatelj

Vipolže 61a, 5212 Dobrovo v brdih

Elektronski naslov: davorin.majhenic@os-branik.si
Telefon: 05 330 20 41, 041 906 581
2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja povezava
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja povezava
Odlok o ustanovitvi zavoda (Uradno glasilo, št. 20/96, 26.11.1996) povezava
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda (Uradne objave – časopis OKO, št. 9/02, 21. 3. 2002) povezava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda (Uradni list, št. 56/2008, 22. 5. 2008) povezava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda (Uradni list, št. 28/2010, 18. 3. 2010) povezava
Splošni akti zavoda
Hišni red OŠ Branik povezava
Pravila šolskega reda povezava
Pravilnik o šolski prehrani povezava
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti povezava
Razvojni načrt povezava
Poslovnik sveta staršev povezava
Pravila o delovanju šolskega sklada povezava
2.d Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja povezava
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi zavod

 

 • Vpis v prvi razred.
 • Vpis učencev iz drugih šol.
 • Prešolanje učencev na druge šole.
 • Napredovanje delavcev v plačne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Poslovnega poročila.
 • Sprejem Vzgojnega načrta.
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov.
 • Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja.
 • Zaposlovanje delavcev.
 • Izvajanje NPZ .
 • Sprejem samoevalvacijskega poročila.
 • Sprejem finančnega načrta.
 • Podelitev, dodelitev, mirovanje oz. prenehanje statusa učenca perspektivnega športnika ali umetnika.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
Seznam evidenc
 • zavod ne vodi javnih evidenc
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest (portal MIZŠ)
 • Evidenca učbenikov v učbeniškem skladu (portal MIZŠ)
 • Število učencev po oddelkih in razredih (portal MIZŠ)
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja
 • Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih
 • Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja
 • Evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom
 • Evidenca o usposabljanju delavcev
 • Evidenca o izdanih in prejetih računih
 • Evidenca podatkov o učencih vpisanih v OŠ in njihovih starših, o napredovanju učencev ter izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Evidenca podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje
 • Evidenca šoloobveznih otrok
 • Evidenca o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
 • Evidenca o članih organov šole
 • Evidenca o prodaji šolskih obrokov
 • Evidenca vlog za dodelitev subvencije za šolsko prehrano ter šolo v naravi in učbenikov
 • Evidenca o učbeniškem skladu
 • Evidenca o izposoji knjižničnega gradiva
 • Evidenca o šolskih prevozih
 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda.

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja.

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja

Za brskanje po naši spletni strani potrebujete brskalnik.

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja

 • osebni dostop na sedežu javnega zavoda,
 • dostop po elektronski poti.

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

 • ustna
 • preko telefona
 • po elektronski poti

Formalna zahteva:

 • zahteva podana ustno na zapisnik,
 • pisna zahteva po pošti
 • pisna zahteva po elektronski pošti na o-branik.ng@guest.arnes.si.

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami

Ljudem s posebnimi potrebami zagotavljamo prilagojen dostop do informacij javnega značaja po predhodnem dogovoru.

 

4. morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku iz Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Cena in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja so navedeni v Uredbi.

 

5. seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov
Ni pogostih zahtevkov.

 

                                                                                                                                                                                                      Ravnatelj:

Davorin Majhenič