Bralna značka; 1. r 

Če želiš tekmovati za Cicibanovo bralno značko, moraš skupaj s starši prebrati štiri slikanice in se naučiti dve pesmici na pamet. Izbrane slikanice in pesmice boš predstavil sošolcem. Potreboval-a boš brezčrtni zvezek za bralno značko, ki ga boš uporabljal-a še v naslednjih šolskih letih. V zvezek napišeš naslov in narišeš ilustracijo. 

Bralna značka; 2. r  

Učenec mora prebrati tri knjige in se naučiti dve pesmici na pamet jih ilustrirati in kratko vsebino prebrane knjige predstaviti sošolcem. Napisati mora naslov knjižnega dela in opisati najljubši dogodek. Knjige si lahko izbere sam ob presoji staršev ali si jih izbere iz predlaganega seznama. Bralno značko bodo imeli ob torkih 6. šolsko uro ali po dogovoru z učiteljico.   

Bralna značka; 3. r  

Za osvojitev bralne značke, učenec/učenka prebere 3 zgodbe in eno pesniško zbirko. Na list ali v zvezek napiše avtorja in naslov knjige ter vsebino ilustrira. Prebrana dela predstavi, eno pesmico iz pesniške zbirke se nauči na pamet in jo deklamira. Knjige izbere po lastni izbiri ali pa iz priporočilnega seznama. Po dogovoru z učiteljico predstavi prebrane knjige.

Bralna značka; 4. r  

Za osvojitev bralne značke učenec prebere tri prozna dela in dve pesmi, od katerih eno recitira, eno deklamira. Knjige lahko prebere po lastnem izboru, v pomoč mu je tudi priporočilni seznam. V zvezek napiše avtorja in naslov knjige ter vsebino ilustrira.

Bralna značka; 5. r

Za osvojitev bralne značke učenci preberejo tri prozna dela, od katerih je eno napisal slovenski avtor, in eno pesniško zbirko. V pomoč bodo dobili priporočilni seznam, lahko pa knjige berejo tudi po lastnem izboru. V šoli predstavijo vsebine prebranih knjig in pesniško zbirko, iz katere se naučijo eno pesem deklamirati, eno pa recitirati.

Bralna značka; 6. – 9. r  

Z učenci se bomo dobivali ob ponedeljkih 7. šolsko uro – možnost pa bodo imeli prebrano predstaviti tudi v knjižnici, ko bodo imeli sami in knjižničarka čas. Učenci bodo prebrali 5 del (seznam ni predpisan, pazimo le, da ustreza starostni stopnji), in sicer eno pesniško zbirko, eno poljudno delo (kar jih privlači in zanima), vsaj eno delo mora biti slovenskega avtorja. Ostalo je po izboru. Če sodi delo v knjižno zbirko, je lahko iz ene zbirke le ena knjiga. Bralna značka se za vse razrede začne 17. 9. 2021, zaključi pa se 2. aprila 2022. Učenci, ki jo opravijo, prejmejo priznanja. Udeležijo se tudi nagradne ekskurzije (če bodo razmere dopuščale). 

Angleška bralna značka;  4. – 9. r  

Pri angleški bralni znački lahko sodelujejo vsi učenci od 4.- 9. razreda. Z branjem razvijajo pozitiven odnos do knjige in voljo do branja, spoznavajo književnost drugega naroda in koristnost medkulturne komunikacije,  oblikujejo svoj lasten pogled na svet in nenazadnje dokažejo, da veliko zmorejo in znajo.
ID obiskujejo učenci 4. in 5. razreda, kjer skupaj preberemo po 4 knjige. Učenci od 6. do 9. razreda knjige preberejo sami, izpolnijo “Book Report” za vsako knjigo in ga oddajo (6. r.:4 knjige, 7-9. r.: po 5 knjig).

Italijanska BZ; 7. – 8. r  

Skupaj bomo prebrali predpisano knjižico in se pripravili na tekmovanje spomladi 2022  

Cici Vesela šola; 1. – 2. r

V Cici Veseli šoli se bomo seznanili s temami, ki jih vsak mesec prinaša priloga revije Ciciban Cici Vesela šola. Otroci bodo na igriv način pridobivali in širili znanje o predstavljeni tematiki ter reševali igrive didaktične naloge. Ob koncu šolskega leta bodo preverili svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu ter prejeli Cici pohvalo. V šolskem letu se bomo srečali približno petkrat ob četrtkih 6 šolsko uro. Vse gradivo prejmejo učenci v šoli, zato se na revijo ni potrebno naročati. 

Ustvarjalnice 3. – 5. r 

Pridruži se nam pri ustvarjalnicah. Izdelovali in oblikovali bomo uporabne in okrasne predmete iz naravnih in umetnih materialov, razvijali ročne spretnosti, natančnost, vztrajnost in izvirnost.  

Kolesarski krožek; 5. r  

Krožek je namenjen učencem 5. razreda, kjer osvojijo potrebna znanja za pridobitev kolesarskega izpita. Program usposabljanja otrok za vožnjo kolesa predvideva 3 dele:  

  • pridobivanje teoretičnih znanj in preizkus znanja,  
  • spretnostna vožnja s kolesom po poligonu (spretnostnem in prometnem),  
  • praktična vožnja  v dejanskem prometu z opravljanjem praktičnega dela kolesarskega izpita. 

Po uspešno opravljenem celotnem programu otrok pridobi kolesarsko izkaznico kot poseben predpisan obrazec, ki jo podpišejo tako na šoli kot tudi starši. S kolesarsko izkaznico otrok lahko samostojno sodeluje v prometu. 

Tehnični krožek; 5. -7. r  

Dejavnost namenjena vsem učencem, ki radi ustvarjate izdelke iz lesa in drugih materialov za dom, prosti čas ter izdelke s področja modelarstva. Ustvarjali boste tudi prenosne mehanizme s sestavljankami Fisher Technic. Interesna dejavnost se bo izvajala ob ponedeljkih 6. in 7. uro.

Vesela šola; 4. – 9. r  

Namen Vesele šole je širiti splošno znanje, spoznavati različna področja človekovega delovanja, svet narave in družbe ter pridobivati raznolika  znanja, veščine in spretnosti na zabaven in zanimiv način. Rubriko Vesela šola najdete kot tiskano prilogo v reviji Pil, naloge pa lahko rešujete tudi preko spleta na portalu VŠ. Veselošolci preizkusite svoje znanje na šolskem in državnem tekmovanju. Šolsko tekmovanje bo 9. 3. 2022. Dobra uvrstitev na državnem tekmovanju vam omogoča pridobivanje dodatnih točk za prejemanje Zoisove štipendije. V Veseli šoli lahko sodelujete in tekmujete učenci od 4. do 9. razreda, tudi če niste naročeni na revijo Pil. 

Športni krožek; 1. – 3. r  

V športni krožek se lahko vključijo vsi učenci od 1. do 3. razreda. Pri športnem krožku se bomo razgibali, razvijali spretnosti in se zabavali. Igrali se bomo različne igre z žogo in brez nje ter se preizkusili v različnih poligonih in štafetnih igrah. Otroci bodo pridobili raznovrstna športna znanja in zadovoljili svoje potrebe po gibanju in igri. Stremeli bomo k medsebojnemu sodelovanju, zdravi tekmovalnosti, spoštovanju športnega obnašanja, strpnosti in sprejemanju drugačnosti ter se navajali na kakovostno preživljanje prostega časa.  

Šolski vrt ; 1. – 5. r  

Skupaj bomo urejali šolske gredice, skrbeli za cvetje v šolskih  prostorih in se naučili veliko novega o vzgoji in negi rastlin. Posejali in posadili bomo vrtnine v visoke grede in spremljali delo na vrtu skozi letne čase. Spomladi bomo pripravili tudi vrtnarsko tržnico. 

Naravoslovne delavnice (Kresnička); 1. – 7. r  

Če želiš tudi letos izvajati zanimive poskuse, ki so objavljeni na spletni strani Dmfa, in se preizkusiti na tekmovanju, se nam pridruži v izvajanju naravoslovnih eksperimentov. Tekmovanje bo 14. 4. 2022. 

Otroški pevski zbor; 2. - 5. r  

Program OPZ vsebuje eno – ali dvoglasne umetne, ljudske in zabavne pesmi. Sicer je zaradi epidemioloških razmer mogoče sodelovanje v zboru oziroma na vajah samo po razredih. Če ne bo mogoče drugače, bomo pa s posneto pesmijo obogatili prireditve.

Orff ali mali inštrumenti:

Poleg igranja na male instrumente bomo vključili tudi igranje na klasična glasbila, ki se jih učite igrati v Glasbeni šoli. Naučili se bomo skladbice za popestritev šolskih prireditev. Instrumentalisti bodo sodelovali kot spremljava zbora, kot solisti ali kot samostojna skupina.  Če ne bo zaradi epidemioloških razmer mogoče drugače, bomo pa s posneto pesmijo obogatili prireditve.

Mladinski pevski zbor, 6. - 9. r  

Program MPZ vsebuje večglasne umetne, ljudske in zabavne pesmi. Sicer je zaradi epidemioloških razmer mogoče sodelovanje v zboru oziroma na vajah samo po razredih. Če ne drugače, bomo pa s posneto pesmijo obogatili prireditve.

Recitacijski krožek; 4. - 9. razred  

Namenjen je učencem in učenkam, ki radi nastopajo. Sodelovali bomo na prireditvah v okviru šole. Posebno pozornost bomo namenili prireditvam, ki jih sooblikujemo s KS Branik.  

Pri krožku bomo vadili lepo, pravilno in jasno izgovarjavo ter sproščeno in pravilno nebesedno komunikacijo z občinstvom. Srečevali se bomo po potrebi pred prireditvami.

Dramski krožek; 5. - 9. razred

Dejavnost je namenjena učencem, ki radi nastopajo ali bi se v tem radi preizkusili. Za odrsko uprizoritev bomo pripravili igrico, mogoče v povezavi s plesnimi in glasbenimi dejavnostmi.

Mladi slovenisti - priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje; 6.–7. r.  

Naslov letošnjega tekmovanja za Cankarjevo priznanje je Vedre bližine med nami in temelji na naslednjih književnih delih: Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke in Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori. Šolsko tekmovanje bo 9. 11. 2021. 

Mladi slovenisti - priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje; 8.–9. r.  

Naslov letošnjega tekmovanja za Cankarjevo priznanje je Vedre bližine med nami in temelji na naslednjih književnih delih: Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne (šolsko in regijsko), Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor (državno). Šolsko tekmovanje bo 9. 11. 2021. Tekmovanje se nadaljuje na območni ravni, 9. 12. 2021, in na državni ravni 12. 2. 2022.  

Mladi geografi - priprave na tekmovanje iz znanja geografije; 6. -  9. r  

Tekmovanja iz znanja geografije, ki poteka na šolskem in državnem nivoju, se lahko udeležijo učenci iz 6., 7., 8. in 9. razreda. Poleg splošnih geografskih vsebin je izbrana tema letošnjega  tekmovanja tudi “Gore Slovenije in sveta”. Šolsko tekmovanje bo v torek, 16. 11. 2021. Razpis, literatura in pravilnik tekmovanja so objavljeni na spletnih straneh ZRSŠ.

Mladi kemiki -priprave na Preglovo tekmovanje iz znanja kemije; 8.,  9. r  

Vsi, ki bi radi utrdili in poglobili znanje kemije ali se samo preizkusili v kemijskem znanju, ste vabljeni k pripravam na tekmovanje za Preglovo priznanje. Priprave se začnejo novembra. Šolsko tekmovanje bo v ponedeljek, 17. 1. 2022.

Mladi zgodovinarji – priprave na tekmovanje iz znanja zgodovine; 8. – 9. r  

Tekmovanje, ki je namenjeno učencem 8. in 9. razreda, poteka na šolskem in državnem nivoju. Vsebina letošnjega tekmovanja je “Rimski vsakdan na slovenskih tleh“. Šolsko tekmovanje bo v torek, 7. 12. 2021.  Razpis, literatura in pravilnik tekmovanja so objavljeni na spletnih straneh ZRSŠ. 

Priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni; 6. – 9. r  

Število sladkornih bolnikov vsako leto strmo narašča. Za sladkorno boleznijo tipa 2 obolevajo že osnovnošolski otroci. Zato je prav, da smo o sladkorni bolezni čim bolj zgodaj osveščeni. Šolsko tekmovanje bo v petek, 15. 10., državno tekmovanje pa v soboto, 20. 11. 2021.  

Priprave na tekmovanje v znanju angleškega jezika; 9. r. 

Tekmovanje iz angleškega jezika je namenjeno učencem 8. in 9. razreda osnovne šole, ki se za jezik posebej zanimajo in izkazujejo nadpovprečno raven obvladovanja ustne in pisne komunikacije v angleščini. Tekmovalne naloge na šolski ravni spodbujajo zdravo tekmovalnost in služijo popularizaciji jezika ter selekciji, na državni ravni pa so zasnovane na literarnem delu. 

Matematični krožek; 6. – 9. r  

K vpisu vabim vse učence, ki se želite udeležiti tekmovanja iz  Razvedrilne matematike ali Kenguru ter doseči tudi dobre rezultate. Če te zanimajo drugačne , specifične naloge s področja matematike, kot so sudoku, gobelini, labirinti, …, se bomo s takimi in podobnimi nalogami soočili na pripravah na tekmovanje iz razvedrilne matematike. Naučili se bomo tudi strategij reševanje nalog za tekmovanje Matematični kenguru in se ob uspešnih rezultatih pripravljali na državno tekmovanje. Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike bo 1. 12. 2021, Kenguru pa 17. 3. 2022.

Priprave na tekmovanje Logika 2. – 9. r  

K vpisu vabim učence/ke, ki se bodo udeležili tekmovanja iz Logike (23. 9. 2021). Priprave na tekmovanje se izvajajo za učence/ke od 6. do 9. razreda v času predur. Priprave za učence/ke nižjih razredov izvajajo razredniki in razredničarke med dodatnim poukom matematike. 

Priprave na tekmovanje Bober 2. – 9. r  

K vpisu vabim učence/ke, ki se bodo udeležili tekmovanja Bober (v začetku novembra). Priprave na tekmovanje se izvajajo za učence/ke od 6. do 9. razreda v času predur. Priprave za učence/ke nižjih razredov izvajajo razredniki in razredničarke med dodatnim poukom matematike.

Prostovoljci; 6. – 9. r 

Če želite pomagati drugim, npr. sošolcem ali mlajšim učencem pri učenju, branje mlajšim, branje v vrtcu, zbiranje igrač, potrebščin, hrane, .. ali imaš mogoče še kakšno idejo? Pridruži se interesni dejavnosti PROSTOVOLJCI in skupaj bomo našli kaj primernega ZATE  in koristnega ZA DRUGE.

Španščina; 6. – 9. r.

S 400 milijoni naravnih govorcev je španščina drugi najbolj govorjeni jezik na svetu. Če želiš osvojiti osnove tega svetovnega jezika, spoznati kulturo špansko-govorečih držav, izgovarjati besede malo drugače kot v slovenščini, peti v španščini in gledati španske filme, se nam pridruži. 

Mavrične urice; 1. - 2. r 

Pridruži se mavričnim uricam – poslušali bomo različne mavrične zgodbe ob glasbi, spoznali umiritvene vaje in se razgibavali s poudarkom na pravilnem trebušnem dihanju. Izvajali bomo mini meditacije in iskali zaklade, ki se skrivajo v tebi. Tudi ustvarjali bomo z različnim materialom. Če se nam boš pridružil-a, potrebuješ le podlogo za ležanje.

Računalniški krožek 4. in 5. r

Če te zanima računalništvo, matematika in naravoslovje je računalniški krožek zagotovo zate. Na krožku bomo spoznali nekatere računalniške vsebine in se naučili izdelati preprosto igrico v programu Scratch. Krožek je nemenjem vsem radovednim učencem in učenkam 4. in 5. razreda, ki bi se radi naučili programirati.