Bralna značka; 1. r 

Če želiš tekmovati za Cicibanovo bralno značko, moraš skupaj s starši prebrati tri slikanice in se naučiti dve pesmici na pamet. Izbrane slikanice in pesmice boš predstavil sošolcem. V brezčrtni zvezek napišeš naslov in narišeš ilustracijo. 

Bralna značka; 2. r  

Učenec mora prebrati tri knjige in se naučiti dve pesmici na pamet jih ilustrirati in kratko vsebino prebrane knjige predstaviti sošolcem. Napisati mora naslov knjižnega dela in opisati najljubši dogodek. Knjige si lahko izbere sam ob presoji staršev. Bralno značko bodo imeli ob ponedeljkih 6. šolsko uro ali po dogovoru z učiteljico.  

Bralna značka; 3. r  

Za osvojitev bralne značke, učenec/učenka prebere 3 zgodbe in eno pesniško zbirko. V zvezek ali na list napiše avtorja in naslov knjige ter vsebino ilustrira. Prebrana dela predstavi, eno pesmico iz pesniške zbirke se nauči na pamet in jo deklamira. Knjige izbere po lastni izbiri upoštevajoč starost. 

Bralna značka; 4. r  

Za osvojitev bralne značke učenec prebere 4 knjige, in sicer tri prozna dela in eno pesniško zbirko. Knjige lahko bere po lastnem izboru. Prebrati mora vsaj eno knjigo slovenskega pisatelja in pesniško zbirko slovenskega pesnika. V pomoč mu bo tudi priporočilni seznam. Učiteljici predstavi vsebine knjig, izbrano pesem pa se nauči deklamirati.  

Bralna značka; 5. r

Za osvojitev bralne značke učenci preberejo tri prozna dela, od katerih je eno napisal slovenski avtor, in eno pesniško zbirko. V pomoč bodo dobili priporočilni seznam, lahko pa knjige berejo tudi po lastnem izboru. V šoli predstavijo vsebine prebranih knjig in pesniško zbirko, iz katere se naučijo eno pesem deklamirati, eno pa recitirati. 

Bralna značka; 6. – 9. r  

Z učenci se bomo dobivali ob torkih 7. šolsko uro – 4-krat (datumi bodo objavljeni v učilnici SLJ in v knjižnici) – možnost pa bodo imeli prebrano predstaviti tudi v knjižnici, ko bodo imeli sami in knjižničarka čas. Učenci bodo prebrali 5 del (seznam ni predpisan, pazimo le, da ustreza starostni stopnji), in sicer eno pesniško zbirko, eno poljudno delo (kar jih privlači in zanima), vsaj eno delo mora biti slovenskega avtorja, če sodi delo v knjižno zbirko, je lahko iz ene zbirke le ena knjiga. Bralna značka se za vse razrede zaključi 2. aprila. Učenci, ki jo opravijo, prejmejo priznanja. Udeležijo se tudi nagradne ekskurzije. 

Angleška bralna značka;  4. – 9. r  

Pri angleški bralni znački lahko sodelujejo vsi učenci od 4.- 9. razreda. Z branjem razvijajo pozitiven odnos do knjige in voljo do branja, spoznavajo književnost drugega naroda in koristnost medkulturne komunikacije,  oblikujejo svoj lasten pogled na svet in nenazadnje dokažejo, da veliko zmorejo in znajo. Potem ko preberejo določeno število knjig za posamezen razred, za vsako prebrano knjigo izpolnijo Book report” oz. poročilo o knjigiVsak sodelujoči, ki do konca maja 2021 prebere predpisano število knjig in izpolni poročila, je angleško bralno značko opravil in dobi priznanje za sodelovanje.  

Italijanska BZ; 7. – 9. r  

Skupaj bomo prebrali predpisano knjižico in se pripravili na tekmovanje spomladi 2021.  

Tekmovanje iz italijanščine “Topolino di biblioteca”; 4.-9. r

Pri pouku bomo prebrali predpisano knjigico in se pripravili na tekmovanje januarja 2021, ki bo potekalo preko računalnika. 

Računam z Lili in Binetom; 1. razred  

Interesna dejavnost je namenjena učencem 1. razreda, ki želijo poglobiti in razširiti svoje znanje s področja matematike. Spoznavali bodo različne matematične strategije, in  se  pripravljali na matematično tekmovanje Znam več z Lili in Binetom. Za delo bodo potrebovali vadnico Računam z Lili in Binetom.  

Ustvarjalnice,… ; 3. – 5. r  

Si radoveden, ustvarjalen …? Pridruži se nam vsak prvi ponedeljek v mesecu6. in 7. šolsko uro. Izdelovali bomo uporabne in okrasne predmete iz naravnih in umetnih materialov, razvijali ročne spretnosti, natančnost, vztrajnost in izvirnost. 

Kolesarski krožek; 5. r  

Krožek je namenjen učencem 5. razreda, zato da si pridobijo kolesarski izpit, še prej pa spoznajo pravila vožnje s kolesom. Krožek poteka v razredu in na poligonu.   

Tehnični krožek; 5. -7. r  

Dejavnost namenjena vsem učencem, ki radi ustvarjate izdelke iz lesa in drugih materialov za dom, prosti čas ter izdelke s področja modelarstva. Ustvarjali boste tudi prenosne mehanizme s sestavljankami Fisher TechnicV okviru interesne dejavnosti se bomo pripravili tudi na tekmovanje Labirint ( tekmovanje v inovativnih idejah in spretnostih s področja tehnike). Interesna dejavnost se bo izvajala ob petkih 6. in 7. šolsko uro.

Vesela šola; 4. – 9. r  

Namen Vesele šole je spodbuditi mlade k ustvarjalnemu in celovitemu pridobivanju znanja, veščin ter spretnosti na zabaven in zanimiv način. Mladi v znanju tudi tekmujejo, in sicer na šolskem ter državnem tekmovanju. Šolsko tekmovanje bo 10. 3. 2021. Dobra uvrstitev na državnem tekmovanju da učencem možnost pridobivanja dodatnih točk za prejemanje Zoisove štipendije. Veselošolska galaksija znanja ponuja učencem vsak mesec nov tematski sklop v reviji PIL. Naloge lahko rešujejo tudi preko spleta – na spletnem portalu  VŠ. interesni dejavnosti lahko sodelujejo in tekmujejo tudi učenci, ki niso naročeni na PIL. Srečevali se bomo ob torkih, 7. šolsko uro. 

Športni krožek; 1. – 3. r  

V športni krožek se lahko vključijo vsi učenci od 1. do 3. razreda. Pri športnem krožku se bomo razgibali, razvijali spretnosti in se zabavali. Igrali se bomo različne igre z žogo in brez nje ter se preizkusili v različnih poligonih in štafetnih igrah. Otroci bodo pridobili raznovrstna športna znanja in zadovoljili svoje potrebe po gibanju in igri. Stremeli bomo k medsebojnemu sodelovanju, zdravi tekmovalnosti, spoštovanju športnega obnašanja, strpnosti in sprejemanju drugačnosti ter se navajali na kakovostno preživljanje prostega časa.  

Vrtnarski krožek; 1. – 3. r  

Skupaj bomo urejali šolske gredice, skrbeli za cvetje v šolskih  prostorih in se naučili veliko novega o vzgoji in negi rastlin. Spremljali bomo delo na vrtu skozi letne čase.  

Naravoslovne delavnice (Kresnička); 1. – 7. r  

Če želiš tudi letos izvajati zanimive poskuse, ki so objavljeni na spletni strani Dmfa, in se preizkusiti na tekmovanju, se nam pridruži v izvajanju naravoslovnih eksperimentov. Tekmovanje bo 5. 2. 2021. 

Otroški pevski zbor; 2. - 5. r  

Program OPZ vsebuje eno – ali dvoglasne umetne, ljudske in zabavne pesmi. S pesmijo bomo obogatili šolske in krajevne prireditve ter sodelovali na Reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v Novi Gorici.

Orff ali mali inštrumenti:

V okviru te dejavnosti je dosedanja praksa igranje na klavinovo, kitaro, cajonkljunasto flavto in ritmično jajce-shaker. Vabljeni pa tudi vsi, ki si želite igranja na Orffova glasbila (ksilofon, palčke, bobni, tamburin,….) in z veseljem vključimo tiste na klasičnih glasbilih, ki se jih učite igrati v Glasbeni šoli. Naučili se bomo pesmi za popestritev šolskih in krajevnih prireditev. Instrumentalisti bodo lahko sodelovali kot spremljava zbora, kot solisti ali kot samostojna skupina.  

Mladinski pevski zbor, 6. - 9. r  

Program MPZ vsebuje večglasne umetne, ljudske in zabavne pesmi. Zbor bo sodeloval na šolskih in krajevnih prireditvah ter Reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v Novi Gorici.  

Recitacijski krožek; 4. - 9. razred  

Namenjen je učencem in učenkam, ki radi nastopajo. Posebno pozornost bomo namenili prireditvi na Pedrovem. 

Pri krožku bomo vadili lepo, pravilno in jasno izgovarjavo ter sproščeno in pravilno nebesedno komunikacijo z občinstvom. Srečevali se bomo po potrebi pred prireditvijo. 

Dramski krožek; 5. - 9. razred

Dejavnost je namenjena učencem, ki radi nastopajo ali bi se v tem radi preizkusili. Za odrsko uprizoritev bomo pripravili igrico, mogoče v povezavi s plesnimi in glasbenimi dejavnostmi.  

Mladi slovenisti - priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje; 6.–7. r.  

Naslov letošnjega tekmovanja za Cankarjevo priznanje je Slovenija, vse najboljše in temelji na naslednjih književnih delih: Igor KarlovšekPobeg. Šolsko tekmovanje bo 17. 11. 2020. 

Mladi slovenisti - priprava na tekmovanje za Cankarjevo priznanje; 8.–9. r.  

Naslov letošnjega tekmovanja za Cankarjevo priznanje je Dediščina identitete in temelji na naslednjih književnih delih: Mate Dolenc: Kako dolg je čas. Šolsko tekmovanje bo 17. 11. 2020. Tekmovanje se nadaljuje na območni ravni, 14. 1. 2021, in na državni ravni 13. 3. 2021. 

Mladi fiziki – priprave na Stefanovo tekmovanje iz fizike; 8. – 9. r    

Pri pripravah bomo poglobili znanje iz nekaterih področij fizike. Šolsko tekmovanje bo 32. 2021, regijsko pa 26. 3. 2021.    

Mladi geografi - priprave na tekmovanje iz znanja geografije; 6. -  9. r  

Tekmovanja iz znanja geografije se lahko udeležijo učenci iz 6., 7., 8. in 9. razreda. Sestavljeno je iz teoretičnega in terenskega dela. Vsebina teoretičnega dela letošnjega  tekmovanja je »PREHRANA V GEOGRAFSKI PERSPEKTIVI”. Šolsko tekmovanje bo v torek, 24. november 2020.

Mladi kemiki -priprave na Preglovo tekmovanje iz znanja kemije; 8.,  9. r  

Vsi, ki bi radi utrdili in poglobili znanje kemije ali se samo preizkusili v kemijskem znanju, ste vabljeni k pripravam na tekmovanje za Preglovo priznanje. Šolsko tekmovanje bo v ponedeljek, 18. 1. 2021.  

Mladi zgodovinarji – priprave na tekmovanje iz znanja zgodovine; 8. – 9. r  

V šolskem letu 2020/21 bodo učenci 8. in 9. razreda tekmovali iz znanja zgodovine. Vsebina tekmovanja je “OD ŽELEZNE DOBE DO PRIHODA RIMLJANOV NA SLOVENSKA TLA “. Šolsko tekmovanje bo v torek, 8. 12. 2020. 

Priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni; 6. – 9. r  

Število sladkornih bolnikov vsako leto strmo narašča. Za sladkorno boleznijo tipa 2 obolevajo že osnovnošolski otroci. Zato je prav, da smo o sladkorni bolezni čim bolj zgodaj osveščeni. Šolsko tekmovanje bo v petek, 16. 10., državno tekmovanje pa v soboto, 21. 11..  

Priprave na tekmovanje v znanju angleškega jezika; 9. r. 

Tekmovanje iz angleškega jezika za devetošolce je namenjeno učencem zaključnega razreda osnovne šole, ki se za jezik posebej zanimajo in izkazujejo nadpovprečno raven obvladovanja ustne in pisne komunikacije v angleščini. Tekmovalne naloge na šolski ravni spodbujajo zdravo tekmovalnost in služijo popularizaciji jezika ter selekciji, na območni in državni ravni pa so zasnovane na literarnem delu.  

Matematični krožek; 6. – 9. r  

Če te zanimajo drugačne, specifične naloge s področja matematike, kot so sudoku, gobelini, labirinti ter razne logične prostorske uganke, se bomo s takimi in podobnimi nalogami soočili na pripravah na tekmovanje iz razvedrilne matematike. Naučili se bomo tudi strategij reševanje nalog za tekmovanje Matematični kenguru. Tekmovanje iz razvedrilne matematike bo 2. 12. 2020, Kenguru pa 18. 3. 2021.

Prostovoljci; 6. – 9. r  

Če želite pomagati drugim, npr. sošolcem ali mlajšim učencem pri učenju, branje mlajšim, v vrtcu, zbiranje igrač, potrebščin, hrane, .. ali imaš mogoče še kakšno idejo? Pridruži se interesni dejavnosti PROSTOVOLJCI in skupaj bomo našli kaj primernega ZATE  in koristnega ZA DRUGE.  Srečevali se bomo po dogovoru.

Španščina; 6. – 9. r. 

S 400 milijoni naravnih govorcev je španščina drugi najbolj govorjeni jezik na svetu. Če želiš osvojiti osnove tega svetovnega jezika, spoznati kulturo špansko-govorečih držav, izgovarjati besede malo drugače kot v slovenščini, peti v španščini in gledati španske filme, se nam pridruži. 

Mavrične urice; 1. - 2. r.

Pridruži se mavričnim uricam. Poslušali bomo različne mavrične zgodbe ob glasbi, spoznali umiritvene vaje in se razgibavali s poudarkom na pravilnem trebušnem dihanju. Izvajali bomo mini meditacije in iskali zaklad, ki se skriva v tebi. Tudi ustvarjali bomo z različnim materialom. Če se nam boš pridružil-a, potrebuješ le podlogo za ležanje. Srečevali se bomo ob torkih 7. šolsko uro izmenično za učence 1. in 2. r.  

Otroški parlament; 8.- 9 . razred

V letošnjem šolskem letu je tema otroškega parlamenta: Moja poklicna prihodnost. Na razpravo, ki bo potekala na šoli, bodo povabljeni učenci 8. in 9. razreda. Izmed njih bomo izbrali tudi zainteresirane predstavnike za udeležbo na občinskem otroškem parlamentuPriprave nanj in udeležbo pa bomo izvajali glede na epidemiološke razmere. 

Logika; 2. – 9. razred

V septembru bomo izvedli nekaj priprav za šolsko tekmovanje Logika. Dejavnost je namenjena učencem in učenkam od 2. do 9. razreda, ki so jim zanimive matematične naloge v veselje in izziv. Šolsko tekmovanje bo v četrtek, 24. 9. 2020, državno tekmovanje pa v soboto, 17. 10. 2020.   

Bobri; 2. – 9. razred

V oktobru in novembru bomo izvedli nekaj priprav za šolsko tekmovanje Bobri. Dejavnost je namenjena učencem in učenkam od 2. do 9. razreda, ki jim je razmišljanje in ustvarjalno reševanje problemov zanimivo in zabavno. Šolsko tekmovanje bo v tednu od 16. do 20. novembra 2020, državno tekmovanje pa v soboto, 16. 1. 2021 

Računalniški krožek; 4.- 9. razred

Če te zanima računalništvo, matematika in naravoslovje je računalniški krožek zagotovo zate. Na krožku bomo spoznali nekatere računalniške vsebine in se naučili izdelati preprosto igrico v programu Scratch. Krožek je nemenjem vsem radovednim učencem in učenkam od 4. do 9. razreda, ki bi se radi naučili programirati. 

ID – beseda: 1.-9.

Z učenci, ki bodo v uredniškem odboru, se bomo pogovorili o glasilu, ki ga bomo letos izdali. Učenci bodo razmišljali o tematiki, naslovu glasila in o zgradbi oz. sestavkih. Sodelovali bomo z likovniki, ki bodo našim prispevkom (pesmice, zgodbice, ankete …) dale likovno in s tem nazornejšo ter privlačnejšo podobo.